Archeologie

 

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt een aantal rijksregels overgedragen aan gemeenten en de gemeenten worden meestal bevoegde overheid voor het verlenen van vergunningen betreffende archeologische rijksmonumenten. De aanwijzing van rijksmonumenten, certificering van archeologische opgravingsbedrijven en depots is ondergebracht in de Erfgoedwet.

Verslag ‘Erfgoedteam: Archeologie in de Omgevingswet’ (2020)

De bescherming van archeologie is onder de Omgevingswet een voortzetting van de huidige praktijk. Echter, Instrumenten zoals verordeningen, bestemmingsplannen en nota’s worden geïntegreerd ondergebracht in een omgevingsplan. Daarin moet rekening worden gehouden met bekende of aantoonbaar te verwachten archeologische monumenten. De gemeente kan lokaal beleid maken over de vrijstellingsomvang, onderzoeksvragen, onderzoeksmethodes of burgerparticipatie. Als voor meerdere activiteiten die een archeologisch rijksmonument raken een vergunning wordt aangevraagd, wordt de gemeente bevoegd gezag voor de vergunningverlening. Het rijk bepaalt via een advies met instemmingsrecht wel de inhoud van de beslissing, waar die gaat over het monument.

Wat doet het Steunpunt?

Meer informatie over dit onderwerp