Leidraad Landschap en Cultuurhistorie

 

De Leidraad 2018 is een provinciale handreiking voor het inpassen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap. Per gebied wordt informatie gegeven over de ontstaansgeschiedenis en de kernwaarden van landschap en cultuurhistorie.

Met de Leidraad 2018 brengt de provincie Noord-Holland een vernieuwde versie van de Leidraad 2010 uit. De Leidraad 2018 is in de Provinciale Ruimtelijke Verordening verankerd in artikel 15 (ruimtelijke kwaliteitseis). De Leidraad is interactief te raadplegen via onderstaande knop.

Leidraad Landschap en Cultuurhistorie

Noord-Holland kent een unieke en rijke variatie aan landschappen en cultuurhistorische waarden. De provincie onderscheidt zich door de openheid, de afwisseling tussen land en water en de contrasten in het landschap. Er zijn wadden, duinen, polders, veenweiden, droogmakerijen en stuwwallen. Op veel plekken zijn er heldere overgangen van het ene landschap naar het andere en is de eeuwenlange geschiedenis zichtbaar.

De grote diversiteit aan bijzondere landschappen heeft een grote aantrekkingskracht op mensen die in de provincie wonen, werken en recreëren. Het typische Hollandse landschap draagt bij aan een goed leefklimaat en aan een aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat in de provincie.

Maar het landschap is geen museumstuk. Het is een dynamische leefomgeving die al sinds mensenheugenis verandert en dat ook zal blijven doen. De provincie wil ruimte blijven bieden aan nieuwe ontwikkelingen, op een manier die bijdraagt aan de kwaliteit van het landschap en waarbij de ontstaansgeschiedenis herkenbaar blijft.

Het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap is maatwerk: het landschap van het Gooi is bijvoorbeeld anders dan in West-Friesland. Sommige gebieden hebben unieke of kwetsbare cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten, terwijl andere tegen een stootje kunnen of waar ruimtelijke dynamiek het landschap juist kan versterken.

FAQ

Bekijk hier veelgestelde vragen binnen het thema cultuurlandschap. Je kunt altijd contact met ons opnemen via het loket.

FAQ Cultuurlandschap