FAQ Cultuurlandschap

 

Bekijk hier veelgestelde vragen binnen het thema cultuurlandschap. Je kunt altijd contact met ons opnemen via het loket.

Welke overheden hebben verantwoordelijkheden binnen het landschapsbeleid?

De decentralisatie van overheidstaken heeft de afgelopen decennia binnen het landschapsbeleid voor grote veranderingen gezorgd. De verantwoordelijkheid voor Nationale parken en landschappen is bijvoorbeeld verplaatst van het Rijk naar de provincies. De website van het Landschapsobservatorium geeft inzicht in deze ontwikkeling van het rijkslandschapsbeleid in de afgelopen decennia.

Waar kan ik de landschapsbeleidstukken vinden?

Met de invoer van de Omgevingswet moet de grootste en meest ingrijpende stelselwijziging nog komen, maar zo ver is het nog niet. De website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) geeft een helder overzicht van het vigerende Europese en het (overgebleven) nationale beleid, zoals de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en de Visie Erfgoed en Ruimte (VER). Als ondersteuning voor de lagere overheden is de Handreiking Erfgoed en Ruimte ontwikkeld. De SVIR zal naar verwachting in 2019 worden vervangen voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de Visie Erfgoed en Ruimte is in 2018 afgesloten en zal worden vervangen door een nieuw programma op basis van de beleidsbrief Erfgoed telt.

Welke wettelijke kaders gelden in Nederland voor landschapsbeleid?

Het wettelijke kader van het nationale beleid voor landschap wordt gevormd door onder meer de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de Erfgoedwet en de Wet natuurbescherming. Een groot deel van deze wetten zal na 2019 opgaan in de Omgevingswet.

Wat is het provinciale landschapsbeleid?

Het provinciale beleid met betrekking tot landschap valt in het cultuurbeleid en het ruimtelijke ordeningsbeleid. Het provinciale Ruimtelijke Ordeningsbeleid wordt gevormd door de Omgevingsvisie waarin de visie op de fysieke leefomgeving tot 2050 is gegeven en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) waarin de regels zijn opgenomen. Daarnaast bestaan er nog ruimtelijke verordeningen op het gebied van milieu, wegen en water die ook voor het landschap van belang kunnen zijn. De PRV wordt naar verwachting in de loop van 2019 vervangen door een Omgevingsverordening.

Wat is de provinciale omgang met landschap en cultuurhistorie?

Handvatten voor de omgang met landschap en cultuurhistorie in het ruimtelijke domein staan beschreven in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (zie volgende vraag) is geschreven om gemeenten, initiatiefnemers, beheerders en ontwerpers stimuleren en inspireren om tot kwalitatieve en duurzame ruimtelijke ontwerpen te komen. Daarnaast is de Leidraad ook bedoeld om inzichtelijk te maken welke landschappelijke en cultuurhistorische waarden van belang zijn. De werking van de Leidraad is vastgelegd in de PRV. In de Daarnaast heeft de provincie een aantal structuren beschreven die bepalend zijn voor de identiteit van het Noord-Hollandse landschap en gemeentegrenzen overschrijden. De provincie wil ontwikkelgericht investeren in deze structuurdragers.

Het cultuurbeleid van de provincie is vastgelegd in de beleidsnota Cultuur in Ontwikkeling 2017-2020. Eén van de speerpunten binnen het cultuurbeleid van de provincie is de omgang met de transformatie van het cultuurlandschap. Met de ontwikkelgerichte Leidraad Landschap en Cultuurhistorie als basis moet cultuurhistorie het uitgangspunt vormen bij nieuwe ontwikkelingen in dat transformerende cultuurlandschap. De provincie wordt in haar werk bijgestaan door de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) en de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO). Daarnaast heeft de provincie een erfgoedloket in de vorm van het Steunpunt Monumenten en Archeologie om gemeenten te ondersteunen bij onder meer hun landschapsbeleid.

Welke subsidies bestaan er op het gebied van cultuurlandschap?

Rijk
Op basis van de beleidsbrief Erfgoed telt komt er vanaf 2019 een nieuwe subsidieregeling De Erfgoed deal.

Noord-Holland
Op het gebied van landschap heeft de provincie Noord-Holland verschillende subsidieregelingen, een overzicht van alle subsidies staat hier.