Cultuurlandschap

 

Het cultuurlandschap is bij uitstek een thema dat op provinciaal niveau aandacht behoeft. Het Noord-Hollandse landschap kent een keur aan landschapstypen en specifieke structuurdragers (waterlopen, historische ontginningen, begraven landschappen, dijken, enz.) die gemeentegrenzen overschrijden. Bij de ontwikkeling van de waardevolle landschappen en structuren is gedegen kennis nodig en aandacht voor zorgvuldigheid in het proces.

Het stimuleren van gemeenten om bij ontwikkelingen het landschap integraal te benaderen, is noodzakelijk met het oog op de Omgevingswet. Het doel is hierbij ook aandacht te geven aan economische en/of maatschappelijke potenties van de structuurdragers.

Het is de bedoeling om gemeenten ondersteuning te bieden bij het beschermen van wat moet (op regionaal en lokaal niveau) en te inspireren waar kan. Dit doen we door bijeenkomsten te organiseren over actuele thema’s, door de vernieuwde Leidraad Landschap en Cultuurhistorie van de provincie uit te dragen en door kennis aan te bieden in de vorm van kaarten.

Bijeenkomsten

Het Steunpunt organiseert ieder jaar verschillende bijeenkomsten of casestudies om het rijk gevarieerde cultuurlandschap binnen de provincie Noord-Holland onder de aandacht te brengen van gemeenten, experts en andere betrokkenen.

Leidraad Landschap en Cultuurhistorie

De Leidraad 2018 is een provinciale handreiking voor het inpassen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap. Per gebied wordt informatie gegeven over de ontstaansgeschiedenis en de kernwaarden van landschap en cultuurhistorie.

Voorbeeldprojecten energietransitie

Het Steunpunt is begonnen met het online-documenteren van de inpassing van zonneweides in het landschap van de provincie Noord-Holland. Deze goede voorbeeldenbank wordt uitgebreid met meer voorbeeldprojecten binnen het onderwerp energietransitie.

Kaartviewer

Voor veel erfgoed is de relatie tot de omgeving van groot belang. Voor het cultuurlandschap geldt zelfs dat het de ruimtelijke context vormt. De kaartviewer van het Steunpunt is een goed hulpmiddel om het Noord-Hollandse erfgoed in zijn (historische) context te beschouwen.

FAQ

Bekijk hier veelgestelde vragen binnen het thema cultuurlandschap. Je kunt altijd contact met ons opnemen via het loket.

FAQ Cultuurlandschap

Cultuurlandschap in de Kennisbank