Cultuurlandschap

 

Het cultuurlandschap is bij uitstek een thema dat op provinciaal niveau aandacht behoeft. Het Noord-Hollandse landschap kent een keur aan landschapstypen en specifieke structuurdragers (waterlopen, historische ontginningen, begraven landschappen, dijken, enz.) die gemeentegrenzen overschrijden. Bij de ontwikkeling van de waardevolle landschappen en structuren is gedegen kennis nodig en aandacht voor zorgvuldigheid in het proces.

Het stimuleren van gemeenten om bij ontwikkelingen het landschap integraal te benaderen, is noodzakelijk met het oog op de Omgevingswet. Het doel is hierbij ook aandacht te geven aan economische en/of maatschappelijke potenties van de structuurdragers.

Het is de bedoeling om gemeenten ondersteuning te bieden bij het beschermen van wat moet (op regionaal en lokaal niveau) en te inspireren waar kan. Dit doen we door bijeenkomsten te organiseren over actuele thema’s, door de vernieuwde Leidraad Landschap en Cultuurhistorie van de provincie uit te dragen en door kennis aan te bieden in de vorm van kaarten.

Bijeenkomsten

Het Steunpunt organiseert ieder jaar verschillende bijeenkomsten of casestudies om het rijk gevarieerde cultuurlandschap binnen de provincie Noord-Holland onder de aandacht te brengen van gemeenten, experts en andere betrokkenen.

Masterclasses

In november 2020 begon er een reeks masterclasses over de Omgevingswet en het cultuurlandschap. Een greep uit de onderwerpen: erfgoed in de omgevingsvisie en de gebiedsbiografie. In 2021 worden er masterclasses gegeven over een nieuwe reeks onderwerpen.

Leidraad Landschap en Cultuurhistorie

De Leidraad 2018 is een provinciale handreiking voor het inpassen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap. Per gebied wordt informatie gegeven over de ontstaansgeschiedenis en de kernwaarden van landschap en cultuurhistorie.

Zonneveldenbeleid

Er verschijnen veel beleidsstukken, handreikingen en andere instrumenten over zonnevelden. Waar kunt u welke informatie ophalen en inspiratie opdoen om zonneveldenbeleid te ontwikkelen voor uw gemeente?

Voorbeeldprojecten energietransitie en klimaatadaptatie

Het Steunpunt documenteert sinds 2018 energietransitie- en klimaatadaptatievoorbeeldprojecten online. Goede landschappelijke inpassing en een goede omgang met het cultuurlandschap zijn de gemene deler van alle geselecteerde projecten.

Kaartviewer

Voor veel erfgoed is de relatie tot de omgeving van groot belang. Voor het cultuurlandschap geldt zelfs dat het de ruimtelijke context vormt. De kaartviewer van het Steunpunt is een goed hulpmiddel om het Noord-Hollandse erfgoed in zijn (historische) context te beschouwen.

FAQ

Bekijk hier veelgestelde vragen binnen het thema cultuurlandschap. Je kunt altijd contact met ons opnemen via het loket.

FAQ Cultuurlandschap

Cultuurlandschap in de Kennisbank