Archeologie

 

In de afgelopen jaren is de rol van de provincie ten opzichte van het archeologische beleid van de gemeenten veranderd. De provincie schrijft in haar cultuurbeleid dat archeologie als ondergrond een belangrijk onderdeel is van ons waardevolle cultuurlandschap.

De zorg voor archeologisch erfgoed in de bodem ligt echter bij gemeenten, die vrij zijn om het archeologiebeleid binnen de wettelijke kaders vorm te geven. De provincie wil geen dwingend beleid, maar gemeenten inspireren, informeren en enthousiasmeren voor het archeologisch erfgoed. Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland geeft  informatie over de aanwezigheid van archeologische waarden en benadrukt welke rol deze waarden kunnen spelen binnen ontwikkelingen en bij het verbeteren van ruimtelijke kwaliteit.

In de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (en in de bijbehorende Informatiekaart uit 2010), zijn 10 gebieden aangewezen met een groot archeologisch belang: Texel (pleistocene deel de Hooge Berg), Wieringen, Noordelijk duingebied, Zuidelijk duingebied, Oer-IJ, West-Friesland, Waterland, Vechtstreek, Gooi en Waddenzee bij Texel.

Hieronder ziet u de programmaonderdelen waar het Steunpunt zich mee bezig houdt.

Archeologieregio’s

Archeologie vormt een belangrijk onderdeel van ons waardevolle cultuurlandschap. Tien gebieden die samen de staalkaart vormen van de bewoningsgeschiedenis van Noord-Holland, zijn door de provincie aangewezen als archeologisch gebied van provinciaal belang.

Archeoglossy

In opdracht van provincie Noord-Holland heeft het Steunpunt een archeoglossy ontwikkeld met de naam SCHATRIJK. Dit magazine belicht de provinciale archeologiegebieden. SCHATRIJK dient als inspiratie voor bestuurders, ambtenaren en ontwikkelaars.

Nationale Archeologiedagen

De Provincie werkt samen met de gemeenten aan de promotie van de archeologie in de regio. De Nationale Archeologiedagen zijn in Noord-Holland inmiddels een belangrijk jaarlijks terugkerend evenement dat steeds meer bezoekers trekt.

Beleidskaarten

Met het oog op de Omgevingswet moet de archeologische verwachting voor een gebied aantoonbaar zijn en deze verwachting moet worden vastgelegd in archeologische verwachtingskaarten. U kunt hier meer informatie vinden.

Protocollen

Veel gemeenten hebben behoefte aan ondersteuning bij het opstellen van standaardteksten voor beleidsplannen of vragen over welke stappen moeten worden genomen in de archeologische besluitvorming. Het Steunpunt kan daarbij ondersteunen.

Basisdocumenten Noord-Holland

De basisdocumenten brengen per provinciaal archeologiegebied de belangrijkste archeologische gegevens en inzichten bijeen, aangevuld met informatie en thema’s die tijdens de Ronde-Tafelgesprekken naar voren zijn gekomen.

FAQ

Bekijk hier veelgestelde vragen binnen het thema archeologie. Je kunt altijd contact met ons opnemen via het loket.

FAQ Archeologie

Archeologie in de Kennisbank