Pilot beleidskaarten

Met het oog op de Omgevingswet moet de archeologische verwachting voor een gebied aantoonbaar zijn en deze verwachting moet worden vastgelegd in archeologische verwachtingskaarten.

Veel gemeenten kennen  gebiedsdelen waarbinnen de archeologie is verstoord.. Denk bijvoorbeeld aan ontgrondingen,  agrarische gebieden waarbij met de diepploeg wordt gewerkt of waar grondbewerking plaatsvindt voor speciale activiteiten zoals  bollenvelden. Als de initiatiefnemer in die gebieden toch archeologisch onderzoek moet laten doen, is dit een verspilling van tijd en geld. Bovendien wordt het draagvlak voor archeologie ondermijnd: wel kosten, geen archeologisch resultaat. Inventarisatie van deze gebieden, gevolgd door een onderbouwde keuze voor vrijgave of beperkt onderzoek, draagt bij aan de maatschappelijke acceptatie van archeologisch onderzoek. Hier is een handreiking voor gemeenten een effectief instrument om verstoringen in verwachtingskaarten op te nemen.

Voorgesteld wordt een aantal gemeenten te vragen deel te nemen aan de pilot, waarin in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vorm wordt gegeven aan een archeologische verwachtingskaart nieuwe stijl. Door deel te nemen aan de pilot kan een slag gemaakt worden met de ontwikkeling en het opstellen van modellen voor de nieuwe beleidskaarten en verwachtingskaarten in Noord-Holland om vervolgens de overige gemeenten te ondersteunen met behulp van een leidraad.


Contact
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met:
Yvette Burnier, hoofd archeologie en erfgoed (06-4613 1810 of y.burnier@nmferfgoedadvies.nl
Monica Dütting, adviseur archeologie (06-2113 4775 of m.dutting@nmferfgoedadvies.nl)