Omgevingswet, -visie en -plan

De Omgevingswet is een nieuw stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Door minder regels wordt het beheer en gebruik en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving eenvoudiger. Er is straks één bevoegd gezag. Procedures worden korter. Het uitgangspunt voor ontwikkelingen verandert van “nee, tenzij” in “ja, mits”.

Elke gemeente stelt een omgevingsvisie voor het gehele grondgebied vast. Hierin staat het integrale omgevingsbeleid voor de fysieke leefomgeving voor lange(re) termijn. De gemeente stelt de omgevingsvisie op samen met de inwoners, bedrijven en andere betrokkenen. Hun deelname aan het proces is dan ook van wezenlijk belang.

In het omgevingsplan wordt de visie verder uitgewerkt. Hierin worden ruimtelijke aspecten, waaronder de huidige bestemmingsplannen, straks geïntegreerd met regelingen rondom welstand, milieu, natuur en cultureel erfgoed. De bestemming van percelen of gebieden wordt in het omgevingsplan vervangen door locaties waaraan functies worden toegekend. Die kunnen driedimensionaal begrensd zijn.

Voor ambtenaren die zich met Erfgoed en Ruimtelijke Ontwikkeling bezig houden, wordt intensief overleg en een goede samenwerking nóg belangrijker. Erfgoed kan in omgevingsplannen een wezenlijke bijdrage leveren aan het vergroten van de leefkwaliteit, en dienen als identiteitsdrager, verbindend element of inspiratiebron. Bij beleving en vormgeving van de architectuur of de openbare ruimte, bij economische ontwikkelingen en producten, als inspiratie voor onderwijs en kunsten, voor recreatie en toerisme. Daarnaast blijft onverminderd de zorgplicht voor het boven- en ondergrondse culturele erfgoed van kracht.


Contact
Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland kan u op weg helpen in de overgangssituatie. Heeft u vragen? Stel ze ons gerust. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen via info@steunpunterfgoednh.nl